सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

नमूना कार्यविधि,अपाङ्गता परिचयपत्र

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण