FAQs Complain Problems

यस लुम्बिनी साँस्कृतिक नगर पालिका द्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०७९/०८० रोजगार सहायक पदको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धी सुचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धी सुचना

  यस लुम्बिनी साँस्कृतिक नगर पालिका द्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०७९/०८०  रोजगार सहायक पदको लागि   

 प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धी सुचना