FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
आबिद खान वडा सदस्य ९८०६९७८८४६
रामेश्वोर यादव वडा सदस्य ९८०४४३४७६६६
रामदस बानिया वडा सदस्य ९८०७४५४३१६
मुनादेवी मौर्य वडा सदस्य ९८४७२८३१११
रबिन्द्र यादव वडा सदस्य ९८२१९१७२८१
इन्द्रपति थरुनी वडा सदस्य ९८१७४२२४७८
गुजराती चमरनी वडा सदस्य ९८१५४२७३०७
महेन्द्रा प्रसाद लोध वडा सदस्य ९८१५४७३२२९
रियाज अहमद वडा सदस्य ९८०६९०७६४०
लालमण थारु वडा सदस्य ९८०७५१५६५२
अजिज फकिर मुसलमान वडा सदस्य ९८१६८०४५१३
परम्ज्योती देवी वडा सदस्य ९८०७४६१४१४
रुबिना मुसलमन वडा सदस्य ९८१७५३५०८५
रोहित लोध वडा सदस्य ९८०७५५७०१०
रामनरेश यादव वडा सदस्य ९८२४४६८८००
सुशीला हरिजन वडा सदस्य ९८१७४९६५३१
रामचन्दर कुर्मी वडा सदस्य ९८१४४४९३८३
मिना बारी वडा सदस्य ९८१५४०७०४२
अलक निरन्जन कुर्मी वडा सदस्य ९८१७४७६७५६
अलरख मोहम्मद धुनिया वडा सदस्य ९८१२९३६७३२

Pages

    वडा अनुसार क्षेत्रफल , जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण 

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल  जम्मा घरधुरी संख्या   पुरुष  महिला  औषत घरधुरी आकार  जनघनत्व  जम्मा जनसंख्या 
१  ६.०२  ६४४  २३८४  २३३२  ७.३२  ७८३  ४७१६ 
२  ७.३२  ९४०  ३५०२  ३३५९  ७.३०  ९३७  ६८६१ 
३  ४.४९  ६२५  २२९२  २३५१  ७.४३  १०३४  १०३४ 
४  १२.३८  ७४६  २८६५  २८९४  ७.७२  ४६५  ५७५९ 
५  ५.६१  ७४६  २३२३  २६०२  ७.२०  ६४३  ४९२५ 
६  ९.०१  ७.७२  २८०८  २९८९  ७.७२  ६४३  ५७९७ 
७  ९.११  ४५४  २२७१  २२०१  ७.५५  ४९१  ४४७२ 
८  ६.१९  ४५४  २२७१  २२०१  ७.७९  ५७१  ४४७२ 
९  ७.७९  ६८७  २५७३  २७१८  ७.७०  ६७९  ५२९१ 
१०  १०.४२  १०७३  ३६०२  ३४००  ६.५३  ६७२  ७००२ 
११  १४.९५  ११३५  ४००३  ४१५२  ७.१९  ५४५  ८१५५ 
१२  १०.७५  १०२४  ४००३  ४१५२  ६.७२  ६४०  ८१५५ 
१३  ८.१७  ५९१  २३०९  २१४८  ७.५४  ५४६  ४४५७ 
जम्मा  ११२.२१  ९९४६  ३६१३७  ३६३६०  ७.२९  ६४६  ७२४९७ 

 

 लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका को मोवाइल एप्स  डाउनलोड  गर्नुस  l

                                  डाउनलोड  गर्नु  यहाँ  Click गर्नुस l