FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
मन मोहन चौधरी नगर प्रमुख ९८५७०२४७९३
जानकी देवी श्रीवास्तव उप– प्रमुख ९८५७०१३०५३
धर्मा प्रकाश कुर्मी वडा अध्यक्षा १ ९८११५२३६८३
रमेश प्रसाद मल्लाह वडा अध्यक्षा २ ९८०२६७५४९२
अकरमुदिना नाउ मुसलमान वडा अध्यक्षा ३ ९८५७०१०३४३
विनोद कुमार श्रीवास्तव वडा अध्यक्षा ४ ९८१५४७७१४७
खुरसद आलम मुसलमान वडा अध्यक्षा ५ ९८५७०४९७८६
नहमुल हक मुसलमान वडा अध्यक्षा ६ ९८५७०२१९१९
ध्रुप यादव वडा अध्यक्षा ७ ९८४७०५४६६३
शरफुदीन खाँ वडा अध्यक्षा ८ ९८१७५६०९७४
मोहम्मद सयफ वडा अध्यक्षा ९ ९८०५४२९२४४
रमजान अली मिया वडा अध्यक्षा १० ९८५७०१३०८६
अकरामुदीना मुसलमान वडा अध्यक्षा ११ ९८१७४२८४१२
रामदेव चाई वडा अध्यक्षा १२ ९८६७१६६६७४
मजुर अली वडा अध्यक्षा १३ ९८१६४४६८९९
राजावती बढाई वडा सदस्य ९८२१९२८३१४
शान्तिदेवी चमार वडा सदस्य ९८१११७२४९१
धनमती हरिजन वडा सदस्य ९८१२९२२७२०
बिनमति हरिजन वडा सदस्य ९८१९४३९९४६
नमई लोध वडा सदस्य ९८१९४३६४४०

Pages

    वडा अनुसार क्षेत्रफल , जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण 

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल  जम्मा घरधुरी संख्या   पुरुष  महिला  औषत घरधुरी आकार  जनघनत्व  जम्मा जनसंख्या 
१  ६.०२  ६४४  २३८४  २३३२  ७.३२  ७८३  ४७१६ 
२  ७.३२  ९४०  ३५०२  ३३५९  ७.३०  ९३७  ६८६१ 
३  ४.४९  ६२५  २२९२  २३५१  ७.४३  १०३४  १०३४ 
४  १२.३८  ७४६  २८६५  २८९४  ७.७२  ४६५  ५७५९ 
५  ५.६१  ७४६  २३२३  २६०२  ७.२०  ६४३  ४९२५ 
६  ९.०१  ७.७२  २८०८  २९८९  ७.७२  ६४३  ५७९७ 
७  ९.११  ४५४  २२७१  २२०१  ७.५५  ४९१  ४४७२ 
८  ६.१९  ४५४  २२७१  २२०१  ७.७९  ५७१  ४४७२ 
९  ७.७९  ६८७  २५७३  २७१८  ७.७०  ६७९  ५२९१ 
१०  १०.४२  १०७३  ३६०२  ३४००  ६.५३  ६७२  ७००२ 
११  १४.९५  ११३५  ४००३  ४१५२  ७.१९  ५४५  ८१५५ 
१२  १०.७५  १०२४  ४००३  ४१५२  ६.७२  ६४०  ८१५५ 
१३  ८.१७  ५९१  २३०९  २१४८  ७.५४  ५४६  ४४५७ 
जम्मा  ११२.२१  ९९४६  ३६१३७  ३६३६०  ७.२९  ६४६  ७२४९७ 

 

 लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका को मोवाइल एप्स  डाउनलोड  गर्नुस  l

                                  डाउनलोड  गर्नु  यहाँ  Click गर्नुस l