सूचना !    सूचना !   सूचना !    नगरसभा  कार्यक्रम  मिति २०७५/०६/२७ गते लुम्बिनी विश्वविद्यालय हल मा हुने  भएको  व्यहाेरा सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!

यस लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको आ.व २०७२÷०७३ को यथार्थ चालु खर्च, आ.व २०७३÷०७४ को संशोधित चालु खर्च पुजिगत खर्च सहित नगर कोषको यथार्थ व्यय एवं आ.व ०७४÷०७५ को देहाय बमोजिमको अनुमानित व्यय