सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

सार्वजनिक परीक्षण

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण