सूचना !    सूचना !   सूचना !    नगरसभा  कार्यक्रम  मिति २०७५/०६/२७ गते लुम्बिनी विश्वविद्यालय हल मा हुने  भएको  व्यहाेरा सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!

सम्पर्क

 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका कार्यालय
लुम्बिनी, रूपन्देही
फोन नं. ०७१–५८०३०५
फ्याक्स ०७१–५८०३५०

 

ई-मेल:   lumbiniculturalmunicipality@gmail.com//info@lumbinisanskritikmun.gov.np

वेबसाइट: http://lumbinisanskritikmun.gov.np

ई-मेल : ito.lumbinisanskritikmun@gmail.com

IT officer : Rudra puri (9867196792)

 

 

 
1 Start 2 Complete

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण